HOA_rafting_hokkaido_mukawa_sarugawa_chubetsu_2019_8_15-2979