Blue Sky & Fresh Powder on Asahidake (Mt. Asahi)

Blue Sky & Fresh Powder on Asahidake today.

backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-01954 backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-01996 backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-02019 backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-02062 backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-02072 backcountry_ski_snowboard_asahidake_hokkaido_japan-01982

#Backcountry #Skiing #Snowboarding #Hokkaido #Japan #Daisetsu #Kurodake #Sounkyo #English #Speaking #Guides