hoa_backcountry_ski_snowboard_hokkaido_asahidake_furano_daisetsu-2044429